Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Książka opublikowana w roku 2019 przez Wydawnictwo Poltext, zawiera teoretyczne i praktyczne ujęcie problematyki zarządzania komunikacją marketingową przedsiębiorstw, poparte wynikami badań ilościowych i jakościowych. 

Na efekty komunikacji marketingowej istotny wpływ mają działania realizowane w kooperacji z agencjami oraz innymi firmami świadczącymi usługi marketingowe. Wraz ze wzrostem liczby podmiotów posługujących się zintegrowanymi kampaniami komunikacyjnymi coraz bardziej widoczna staje się potrzeba doskonalenia metod zarządzania komunikacją marketingową.

Podjęte w książce rozważania mają na celu wskazanie rozwiązań organizacyjnych i sposobów postępowania, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne prowadzenie dialogu z otoczeniem rynkowym. Ich rezultatem jest propozycja modelu koncepcyjnego wspierającego proces wyboru metody zarządzania komunikacją marketingową.

RYSUNKI do pobrania

Zarządzanie komunikacją marketingową

Graficzna interpretacja znaczenia koordynacji i integracji działań

Koordynacja koncentruje się na działaniach i procesach, podczas gdy integracja skupia się raczej na wynikach, jakie przynoszą skoordynowane i scalone ze sobą działania. 

Zintegrowana komunikacja marketingowa wśród narzędzi i działań marketingowych

Instrumenty i działania komunikacyjne w ujęciu teoretycznym umiejscawiane są zazwyczaj w nadrzędnej względem nich strukturze, jaką jest marketing mix.

Proces planowania i wdrażania kampanii IMC

Proces planowania i wdrażania kampanii IMC składa się z 7 etapów, które, powtarzane cyklicznie, zapewnić mają realizację założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej w wymiarze strategicznym.

Strategiczny a taktyczny wymiar komunikacji marketingowej

Planowanie kampanii komunikacji marketingowej dotyczy realizacji celów na poziomie taktycznym. Kolejne wdrażane po sobie kampanie powinny służyć realizacji założeń długookresowych i osiąganiu celów strategicznych.

Hierarchiczne umiejscowienie pojęć i terminów dotyczących zintegrowanej komunikacji marketingowych

Hierarchiczne ułożenie wymienionych pojęć i terminów wyraża możliwy stopień skomplikowania zarówno procesu planowania, jak i wdrażania komunikacji marketingowej.

Dualizm roli nadawcy w komunikacji marketingowej

Inicjatorem w procesie komunikacji jest przedsiębiorstwo, które współdzieli rolę nadawcy
z agencjami i innymi podwykonawcami zaangażowanymi w dostarczenie komunikatów
do odbiorców…

Uczestnicy procesu zintegrowanej komunikacji marketingowej

Przedsiębiorstwo posługujące się zintegrowaną komunikacją marketingową ma możliwość realizowania jej funkcji przy różnych proporcjach zaangażowania własnych pracowników oraz zespołów i zasobów, jakimi dysponują firmy świadczące usługi marketingowe.

Przykładowi zewnętrzni wykonawcy w procesie planowania i wdrażania IMC

Na poszczególnych etapach procesu planowania i wdrażania kampanii zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z usług różnych zewnętrznych wykonawców.

Wpływ teorii naukowych na komunikację marketingową

Z przeglądu teorii naukowych wynika, że uzasadnione jest podejście do komunikacji marketingowej jako obszaru decyzyjnego o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa, podlegającego odrębnemu zarządzaniu

Schemat relacji agencyjnej

 Pomiędzy pryncypałem a agentem powstają relacje prowadzące do zawiązania kontraktu, w ramach którego agent realizuje na rzecz pryncypała usługi wymagające delegowania na niego uprawnień decyzyjnych.

Trójstronna relacja między działem marketingu, zaopatrzenia oraz dostawcą usług marketingowych

Występująca rozbieżność celów może prowadzić do konfliktów między działami, których konsekwencją jest wysuwanie sprzecznych oczekiwań względem firmy świadczącej usługi marketingowe 

Ewolucja agencji full service w branży komunikacji marketingowej

W ciągu blisko 150-letniej historii agencje ewoluowały – od podmiotów zajmujących się wyłącznie działalnością reklamową do organizacji odpowiedzialnych za kompleksową komunikację marketingową.

Organizacja komunikacji marketingowej z wykorzystaniem wewnętrznego działu

Nad integracją komunikacji i realizacją celów strategicznych czuwa menedżer, mający specyficzne uprawnienia oraz kompetencje.

Organizacja komunikacji marketingowej z wykorzystaniem outsourcingu

Alternatywnym sposobem organizacji komunikacji marketingowej jest skorzystanie z outsourcingu i powierzenie koordynacji komunikacji marketingowej zewnętrznej agencji.  

Możliwe proporcje pomiędzy delegowanymi a pozostawionymi na wyłączność uprawnieniami

Dążąc do zwiększenia efektywności komunikacji marketingowej, przedsiębiorstwa poszukują optymalnej proporcji między zakresem własnego zaangażowania oraz korzystania z potencjału agencji 

Model koncepcyjny procesu wyboru metody zarządzania komunikacją marketingową

Modelowe ujęcie zakłada, że krokiem poprzedzającym wybór metody zarządzania komunikacją marketingową jest powołanie menedżera o odpowiednich uprawnieniach decyzyjnych

Skuteczność a efektywność komunikacji marketingowej

Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej to dwa aspekty analizy komunikacji, stanowiące podstawę do ostatecznego rozliczenia podjętych działań.  

Różnice między skutecznością dostarczenia komunikatu a skutecznością komunikacji

Efektywność komunikacji marketingowej należy rozumieć jako stosunek efektów prowadzonej komunikacji do nakładów poniesionych na jej zaplanowanie i zrealizowanie.

Specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw

WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO – prezentacja

Specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw

WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO – prezentacja

miejsca w sieci- NAUKA

Profile w serwisach i bazach dla naukowców

miejsca w sieci- NAUKA

Profile w serwisach i bazach dla naukowców

REsearch gate

Projekty badawcze oraz wybrane publikacje

ACADEMIA EDU

Wybrane publikacje naukowe w wersji online

Google Scholar

Lista publikacji naukowych, cytowania, H-indeks

MENDELEY

Menedżer referencji i akademicki serwis społecznościowy