PROJEKTY NAUKOWE I BADAWCZE

Charakterystyka realizowanych badań oraz wykorzystywanych metod i technik badawczych

Badania ilościowe

badanie przebiegu zjawisk rynkowych i zachowań podmiotów rynkowych na próbach losowych i celowych z wykorzystaniem różnych metod badawczych: CATI, CAWI, PAPI.

badania jakościowe

badanie motywów zachowań konsumentów w zakresie podejmowania decyzji nabywczych oraz uwarunkowań decyzji podmiotów gospodarczych dotyczących doboru działań marketingowych.

RAPORTY I ANALIZY

opracowanie i redagowanie raportów z badań oraz prezentacji projektów. Przeprowadzanie analiz strategicznych w oparciu o dane pierwotne i wtórne wraz z prezentacją wniosków i rekomendacji.

Outsourcing Marketingu

Prowadzone badania ilościowe i jakościowe mają na celu identyfikację zjawisk dotyczących wykorzystywania zewnętrznych służb i zasobów do realizacji funkcji marketingowej w firmach produkcyjnych o różnej skali działania.

EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

badania aktywności podmiotów gospodarczych w zakresie doboru form i metod komunikacji marketingowej oraz badania nabywców określające zmiany postaw wobec stosowanych względem nich działań marketingowych.

Place branding

Badania jakościowe i ilościowe dotyczące postrzegania Rzeszowa jako marki miejsca. Analiza możliwości wykorzystania zintegrowanej komunikacji marketingowej w celu budowania marki miejsca oraz osiągania korzyści ekonomicznych przez miasta i regiony posługujące się narzędziami marketingu terytorialnego.

moje miejsca w sieci

Profile w serwisach i bazach dla naukowców

REsearch gate

Projekty badawcze oraz wybrane publikacje

clarivate WOS

Clarivate

Web of Science
profil autora

Google Scholar

Lista publikacji naukowych, cytowania, H-indeks

ACADEMIA EDU

Wybrane publikacje naukowe w wersji online

orcid przycisk

  ORCID – publiczny profil autora prac naukowych