Publikacje naukowe

lista recenzowanych artykułów i innych publikacji o charakterze naukowym

Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Komunikacja z otoczeniem rynkowym stała się ważnym obszarem aktywności marketingowej wielu współczesnych przedsiębiorstw.
Na jej efekty istotny wpływ mają działania realizowane w kooperacji z agencjami oraz innymi firmami świadczącymi usługi marketingowe. Wraz ze wzrostem liczby podmiotów posługujących się zintegrowanymi kampaniami komunikacyjnymi coraz bardziej widoczna staje się potrzeba doskonalenia metod zarządzania komunikacją marketingową.

Podjęte w książce rozważania mają na celu wskazanie rozwiązań organizacyjnych i sposobów postępowania, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne prowadzenie dialogu
z otoczeniem rynkowym. Ich rezultatem jest propozycja modelu koncepcyjnego wspierającego proces wyboru metody zarządzania komunikacją marketingową.

Tematyka publikacji

przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych

 • Zarządzanie komunikacją marketingową – badania dotyczące wykorzystania różnych metod zarządzania w obszarze komunikacji marketingowej służące określeniu ich skuteczności.
 • Outsourcing marketingu – badania, identyfikacja i analiza zjawisk dotyczących sięgania przez przedsiębiorstwa produkcyjne po usługi podmiotów zewnętrznych w ramach realizacji ich własnej funkcji marketingowej. 
 • Skuteczność komunikacji marketingowej – badania aktywności podmiotów gospodarczych w zakresie doboru form i metod komunikacji marketingowej oraz badania nabywców określające postawy wobec stosowanych względem nich działań marketingowych.
 • Place branding (komunikacja podporządkowana budowaniu marki miejsca) – badania jakościowe i ilościowe dotyczące postrzegania Rzeszowa jako marki miejsca.

miejsca w sieci- NAUKA

Profile w serwisach i bazach dla naukowców

REsearch gate

Projekty badawcze oraz wybrane publikacje

ACADEMIA EDU

Wybrane publikacje naukowe w wersji online

Google Scholar

Lista publikacji naukowych, cytowania, H-indeks

MENDELEY

Menedżer referencji i akademicki serwis społecznościowy

ARTYKUŁY NAUKOWE

opublikowane w czasopismach naukowych (wybrane)

 1. Martynyuk, V., Dmowski, A., Gąsior, M., Hajduk, G., Economic issue of using artificial neural networks with radial-basis transmission functions for modeling efficiency of management processes. Journal of Modern Science, 2023, 54(5), pp.410-426. 
 2. Sokołowska E., Pawlak K., Hajduk G., Dziadkiewicz A., City brand equity, a marketing perspective, Cities, Volume 130, 2022, 103936. zobacz tekst>>
 3. Kucia M, Hajduk G, Mazurek G, Kotula N. The implementation of new technologies in customer value management – a sustainable development perspective, Sustainability, 2021; 13(2): 469. zobacz tekst>>
 4. Pawlak K, Hajduk G., City branding with stakeholders’ participation, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organisation and Management Series 2019, no. 139, s. 161-175. zobacz tekst>>
 5. Hajduk G. Wyzwania integracji komunikacji marketingowej w kontekście zjawiska outsourcingu i wirtualizacji marketingu, Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 5, s. 33-44. zobacz tekst>>
 6. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne – wyniki badań , Marketing i Rynek 4/2018, s. 268-278. zobacz tekst>>
 7. Michalcewicz K., Wolowiec K., Hajduk G., A brand of the city as an element of economic competitiveness, [w:] History is back. Institutional Socioeconomic and Business Challenges in a rapidly changing world, Proceedings of the 7th International Conference of ASECU Youth, Thessaloniki, Greece 2018, s. 512-519. zobacz tekst >>
 8. Hajduk G., Pawlak-Kołodziejska K., Specyfika procesu kreowania wizerunki marki przez startupy, Naukowy Przegląd Dziennikarski 1/2018 (25), s. 155-171. zobacz tekst >>
 9. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153. zobacz tekst >>
 10. Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development – on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 11. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113. zobacz tekst >>
 12. Hajduk, G., Postrzeganie Rzeszowa jako marki – wyniki badań, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 49, 2017, s.119-128. zobacz tekst >>
 13. Hajduk G., Mróz-Gorgoń B., Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Wróblewski Ł. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 33-47.
 14. Hajduk G., Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity, Central European Business Review Vol 5, No 3, 2016 p. 78-87. zobacz tekst>>
 15. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113.
  Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development – on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 16. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153. zobacz tekst >>
 17. Hajduk G., Challenges for marketing communications in the digital age, [w:] The impact of the digital world on management and marketing, red. Mazurek G., Tkaczyk J., Poltext, Warszawa 2016, s. 183-195. zobacz tekst >>
 18. Hajduk G., Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45(1)/2016, s. 264-273. zobacz tekst >>
 19. Hajduk G., Outsourcing Marketingu, Newsline Magazine nr 01, 2016, s. 31-36
 20. Hajduk. G. Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486. zobacz tekst >>
 21. Hajduk G., Mazurek G., Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE Warszawa 2014, s. 695-705.
 22. Hajduk G., Outsourcing komunikacji marketingowej, Kontrowersje wokół marketingu, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, nr 3 tom I, Warszawa 2013, s. 127-134. zobacz tekst >>
 23. Hajduk G., Kształtowanie marki terytorialnej jako sposób na zwiększanie konkurencyjności jednostek osadniczych, Handel Wewnętrzny, Warszawa 2013.
 24. Hajduk G., Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:] Public Relations. Nowe trendy. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2013, s. 177-188.
 25. Hajduk G., Perspektywy rozwoju marketingu – podsumowanie konferencji naukowej towarzyszącej XXIV Zjazdowi Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Rzeszowie, Marketing i Rynek 11/2012.
 26. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – perspektywa nabywcy i producenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 2, s. 95-103.
 27. Hajduk G., Uwarunkowania i zakres całościowej oceny efektów komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, [w:] Badania Marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, 2012, s. 241- 249.
 28. Hajduk G., Communication skills of students’ and graduates – research result, [w:] Key competencies in knowledge society: today’s trends, methods of development and researches, red. Mesaros P., Mesarosova M., Euro Scientia vzw, Brussels 2011, p. 78-87.
 29. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej – na podstawie wyników badań podkarpackich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, s. 284-291.
 30. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej; [w:] Marketing przyszłości. Trendy strategie instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, 2011, s. 111-122. zobacz tekst >>
 31. Hajduk G., Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-29.
 32. Hajduk G. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104-134.
 33. Hajduk G., Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red., D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 67-74.
 34. Hajduk G., Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych – wyniki badań, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe US nr 559 Ekonomiczne problemy usług nr 42, Szczecin 2009, s 37-45.
 35. Hajduk G., Pomiar efektów komunikacji marketingowej (aspekty metodologiczne), Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2009, s. 267-273.
 36. Hajduk G., Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i implementacji [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 378-383.
 37. Hajduk G., Skuteczność i efektywność PR, [w:] Public relations – narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 89-98.
 38. Hajduk G., Skuteczność programów lojalnościowych – wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny 06, s. 119-124.
 39. Hajduk G., Wizerunek jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] Transfer Wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, red. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 69-76.
 40. Hajduk G., Surmacz T. Determinants of promotion decisions in polish companies. “Economics and Business Management”, vol. 4, special issue 2006, Słowacja, s. 61-74.
 41. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – wyniki badań, „Handel Wewnętrzny” 2006, numer specjalny 10, s. 184-191.
 42. Makarski S., Hajduk G., Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu, [w:] Ekspansja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006, s. 290-298.
 43. Hajduk G., Wizerunek producenta jako jedno z uwarunkowań decyzji zakupowych konsumentów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 302-308.
 44. Hajduk G., Kraj pochodzenia a postrzegana jakość produktów – wyniki badań [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 224-231.
 45. Hajduk G., Cyrek P., Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 243-249.
 46. Makarski S., Hajduk G., Internal and external conditioning of entrepreneurship process, [w:] Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy, Sobrance – Zemplínska Šírava – Užhorod 2004, publikacja elektroniczna.
 47. Hajduk G., Wpływ reklamy na zachowania nabywców oraz postawy wobec podstawowych jej form – wyniki badań, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 2, 2004, s. 36-49.
 48. Surmacz T., Hajduk G., Ethnocentric attitudes of Polish consumers on the example of inhabitants from the Podkarpackie voivodship, [w:] Ekonomika firiem 2004. Tom I, red. T. Varcholova, Ekonomická Univerzita v Bratislave 2004, s. 631-636.
 49. Makarski S., Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu produktów zaspokajających zróżnicowane potrzeby konsumentów, [w:] Człowiek a rynek. Tom II, red. S. Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 254-263.
 50. Hajduk G., Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa [w:] Public relations – wyzwania współczesności, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 319-329.
 51. Wierzbiński B., Hajduk G., Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych wobec reklamy, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 1, 2003, s. 32-43.
 52. Hajduk G., Cyran K., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców – wyniki badań, [w:] Przedsiębiorczość – zagadnienia wybrane, red. J. Michalak, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 211-222.
 53. Hajduk G., Znaczenie reklamy w kreowaniu wyobrażenia o przedsiębiorstwie, [w:] Public Relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 91-100.
 54. Hajduk G., Wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na zachowania rynkowe nabywców, [w:] Public Relations. Materiały z II Kongresu PR, red. D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 473-481.
 55. Kuźniar W., Hajduk G., Tendencje zmian w handlu detalicznym w Polsce i woj. podkarpackim na tle sieci handlowej w Unii Europejskiej, [w:] „Gospodarka, Administracja, Samorząd” 2002, nr 1-2, s. 62-68.

KSIĄŻKI

monografie pod redakcją

 1. Zarządzanie komunikacją marketingową. Integracja, nowe media, outsourcing, G. Hajduk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.
 2. Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka, zarządzanie, marketing, red. G. Hajduk, E. Kubejko-Polańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 3. Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, red. G. Hajduk, B. Wierzbiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 4. Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka, zarządzanie marketing, red. G. Hajduk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.